Duurzame energie

Bijdragen aan een duurzamere wereld

In de loop van de jaren heeft onze locatie zich ontwikkeld tot een duurzaam innovatief energiepark waarbij wij uit een breed scala van grondstoffen duurzame toepassingen creëren. Respect voor dier, mens en milieu staat hierbij centraal. Door een constante bewaking van ons productieproces en goede hygiëneprotocollen verwerken wij het dierlijk restmateriaal veilig en betrouwbaar. Hiermee dragen wij bij aan het voorkomen van risico’s voor dierziekte en volksgezondheid. Ook zorgen wij voor minder uitputting van natuurlijke hulpbronnen en minder CO2-uitstoot, omdat wij onze eindproducten gebruiken voor de productie van groene energie en duurzame bio-brandstoffen. Wij produceren daarmee vier keer zoveel energie als het proces vereist.

Groene energie voor 50.000 huishoudens

Wij gebruiken onze eindproducten als biobrandstof voor de productie van groene energie in energiecentrales, warmtekrachtinstallaties en cementovens, bij onze eigen productieprocessen en als grondstof voor tweede generatie biodiesel. Daarmee voldoen wij aan de wettelijke eis om het dierlijk restmateriaal te verwijderen en gebruiken wij onze eindproducten tegelijkertijd op een duurzame manier. De hoeveelheid groene energie die wij jaarlijks kunnen produceren, komt overeen met de energiebehoefte van circa 50.000 Nederlandse huishoudens. Dat zorgt jaarlijks voor een CO2-besparing van meer dan 200.000 ton.

Via biovergisting verwerkt Ecoson organisch voedselafval. Wij produceren hier twee producten: biogas en een digestaat dat overblijft na de productie van biogas. Het biogas gebruiken wij deels in onze warmtekrachtinstallaties om duurzame elektriciteit op te wekken. Met een deel van die elektriciteit voeden wij onze fabrieken en die van Rendac; de rest gaat terug naar het openbare net om lokale huishoudens van stroom te voorzien. Het resterende deel van het biogas verwerken wij in onze groengasinstallatie (GGI) tot hernieuwbaar (groen) gas voor lokale huishoudens op het openbare net. Ecoson droogt het overblijvende digestaat en transporteert het naar Rendac. Daar wordt het gecombineerd met andere dierlijke eiwitten en vervolgens als biobrandstof verkocht aan onder andere elektriciteitscentrales. Daarnaast produceert Ecoson biologische meststoffen en hernieuwbaar gas uit varkensmest, eveneens door middel van een natuurlijk vergistingsproces. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het sluiten van de nutriënten kringloop.

Visuele weergave nutriënten kringloop

Ecozone

Gezuiverd water en meer hernieuwbaar gas

Ecoson hergebruikt het afvalwater van alle industriële processen door het te zuiveren volgens een waterzuiveringsproces dat bekend staat als Anammox (ANaerobic AMMonium OXidation). Dit proces levert eveneens duurzame elektriciteit op. Bovendien zetten wij de organische vervuiling in het afvalwater om in biogas. Het schone afvalwater transporteren wij naar onze Ecozone. Dit natuurlijke koelbassin verbindt onze fabriek met zijn natuurlijke omgeving en biedt een leefomgeving voor talrijke planten- en diersoorten.