Geuronderzoeken

Vergunningen, metingen en klachten

Rendac voert jaarlijks een geuronderzoek uit om na te gaan of voldaan wordt aan de gestelde normen voor geur. De resultaten hiervan worden overlegd en besproken met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Uit het meest recente geuronderzoek van medio 2019 blijkt dat ons bedrijf voldoet aan de geurnormen uit de Omgevingsvergunning. Dit is ook het geval in voorgaande jaren. Ook het onafhankelijke geuronderzoek dat in de zomer van 2019 door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant zelf is uitgevoerd, laat zien dat aan de geurnormen wordt voldaan. Echter in de zomer van 2018 en in de zomer van dit jaar kreeg Rendac te maken met extreem hoge buitentemperaturen. Hitterecords werden gebroken, er waren afwijkende aanvoerpatronen van dierlijke materialen en er waren enkele technische storingen. Dat zorgde helaas voor toegenomen geuroverlast en klachten van omwonenden.

Deze geurklachten nemen wij serieus. Alle ontvangen klachten analyseren wij direct uitvoerig. Wanneer mogelijk gaan wij zelf bij de omwonende ter plaatse ruiken en overleggen. Daarnaast nemen wij diverse operationele acties als dit nodig is. Ook communiceren wij alle klachten met Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en overleggen wij regelmatig met de luchtexperts van deze dienst.

Omgevingsvergunning geur: toezicht en rapportages

Toezicht

De Provincie Noord-Brabant is de vergunningverlenende instantie voor de Omgevingsvergunning van Rendac. Gezonde, schone lucht is één van de onderdelen uit die vergunning. De provincie beoordeelt of ons bedrijf binnen de geurnormen blijft en in hoeverre er geuroverlast of luchtvervuiling optreedt. In opdracht van de Provincie Noord-Brabant  houdt de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant toezicht op de naleving van alle vergunningvoorschriften en beoordeelt de betreffende rapportages. Ook met betrekking tot veiligheidsaspecten.

Geurmaatregelen

In de zomer van 2018 en in de zomer van dit jaar kreeg Rendac te maken met extreem hoge buitentemperaturen. Hitterecords werden gebroken, er waren afwijkende aanvoerpatronen van dierlijke materialen en er waren enkele technische storingen. Dat zorgde helaas voor geuroverlast en klachten van omwonenden. Om de geuroverlast verder te verminderen, investeert Rendac tot en met 2020 € 7 miljoen in extra geurbestrijdingsmaatregelen. Hierbij gaan wij verder dan de wettelijke milieu-eisen ons verplichten. Met deze maatregelen verwachten wij geuroverlast in de toekomst te verminderen.

Huidige geurmaatregelen

Het dierlijk restmateriaal dat Rendac en haar zusterbedrijven Sonac en Ecoson verwerken, is van nature geurend. Ook onze verwerkingsactiviteiten gaan gepaard met geur. Om geuroverlast zoveel mogelijk te voorkomen, behandelen wij al het dierlijk restmateriaal direct na binnenkomst. Via verhittingsprocessen stoppen wij verder bederf van dierlijk restmateriaal en verminderen wij geuremissies. Bij de productieprocessen en in de gebouwen zuigen wij geur gericht af en behandelen wij deze geur in luchtwassers, biofilters en naverbranders. Hiermee zorgen wij enerzijds voor het voorkómen van geur bij de bron en anderzijds voor de zuivering van geur uit de luchtstroom voordat deze zich naar de omgeving verspreidt. Daarnaast proberen wij overlast voor de omgeving te vermijden door logistieke maatregelen, zoals het vaker ophalen van kadavers bij extreem hoge temperaturen.

Huidige maatregelen geurreductie

Extra geurmaatregelen

Wij hebben dit jaar al diverse extra geurmaatregelen doorgevoerd:

Verbetering afzuiging productieonderdeel ‘Perserij’ en productieonderdeel ‘Verenfabriek’
Hierbij gaat het onder andere om de verbetering van de bestaande afzuiging, realiseren van extra afdichtingen, realiseren van aanvullende afzuigingen. 

Vergroten betrouwbaarheid thermische naverbrander
Binnen Rendac zuigen wij lucht uit onze gebouwen af. Deze lucht behandelen wij daarna in luchtwassers en biobedden. De zwaarst belaste proceslucht verbranden wij in een thermische naverbrander. Hiermee vernietigen wij de geur. Medio 2018 hadden wij vaker dan normaal te maken met uitval van de thermische naverbrander. Om deze uitval te beperken, optimaliseerden wij onder meer de branderinstellingen en vlamdetectie, hiermee is de bedrijfszekerheid vergroot.

Vervanging biofiltermateriaal biobedden
Om de werking van de biofilters te optimaliseren wordt vanaf oktober van twee biofilters het biofiltermateriaal vervangen.

Tot en met 2020 neemt Rendac nog diverse extra geurmaatregelen:

Vervanging thermische naverbrander
Om een grotere capaciteit te krijgen voor te verbranden proceslucht en de hoogst mogelijke betrouwbaarheid te bereiken met de best beschikbare techniek, vervangen wij in 2020/2021 de thermische naverbrander. Hierdoor kunnen wij meer geuremissies volledig uit de luchtstroom verwijderen en dus de geuremissies naar de omgeving verder beperken.

Herbouw decanterruimte
Vanaf medio 2019 gaan we een deel van het hoofdproductiegebouw van Rendac, de decanterruimte, renoveren. Hierbij gaan wij het dak vervangen en de afzuigsystemen optimaliseren.

Optimaliseren biobedden
Biobed 10.400, het grootste biobed wat de meeste ruimteluchtstromen behandeld, wordt in 2020 geoptimaliseerd, bestaande uit het vernieuwen van delen van het biobed en het vervangen van het biofiltermateriaal.

Geur- en geurbestrijding is een complexe materie. Daarom zijn al onze huidige en extra maatregelen op basis van de zogenaamde ’best beschikbare techniek’ voor onze sector en investeren wij continu nieuwe technische mogelijkheden. Met de extra investeringen gaan wij een stap verder en blijven wij ons als bedrijf voortdurend ontwikkelen.

Extra maatregelen geurreductie

Communicatie

Wij willen u graag informeren over ons maatschappelijk verantwoord ondernemen, de situatie met betrekking tot geurhinder en de maatregelen die wij daarvoor treffen. Dit wordt gedaan via dit platform (www.rendac-omgeving.nl). Heeft u een dringende vraag? Dan kunt u contact opnemen via rendac-omgeving@rendac.com. Wij proberen uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.