Over Ecoson

Ecoson: met duurzame toepassingen bijdragen aan een circulaire economie

Ecoson is onderdeel van Darling Ingredients. Deze Amerikaanse onderneming is een wereldspeler in de innovatieve en duurzame verwerking van organische reststromen en dierlijke bijproducten tot natuurlijke ingrediënten voor onder andere voedingsmiddelen, vee- en diervoeders, meststoffen en bio-energie. Ons doel hierbij is om dierlijk restmateriaal zoveel mogelijk een nieuwe waarde te geven. Sinds 2007 gebruiken wij in energiepark Ecoson dierlijk vet - dat door Rendac geproduceerd wordt - voor de productie van grondstoffen voor de tweede generatie biodiesel. Ook wordt biobrandstof gemaakt dat wordt geleverd als energiebron aan energiecentrales en cementovens. Verder wordt organische mest als kunstmestvervanger geproduceerd. Daarbij wordt biogas geproduceerd dat deels wordt ingezet in onze eigen warmtekrachtinstallaties om elektriciteit te produceren en deels wordt opgewerkt tot groen gas dat aan huishoudens wordt geleverd.

Bij Ecoson willen wij in alles wat wij doen graag bijdragen aan een circulaire economie. Zo verwerkt onze bio-vergistingsinstallatie natuurlijke restmaterialen en zet dit om in hernieuwbaar gas en duurzame elektriciteit.

Plattegrond Ecoson

De hoeveelheid duurzame elektriciteit die wij produceren, komt overeen met het jaarlijkse verbruik van 11.000 huishoudens. Het volume hernieuwbaar gas dat wij opwekken, is gelijk aan de jaarlijkse energiebehoefte van circa 4.900 huishoudens: onze verwerking van varkensmest levert voldoende hernieuwbaar gas voor 1.700 huishoudens en onze voedselverwerkingsfaciliteit produceert genoeg voor 3.200 huishoudens. Wanneer wij hierbij de hoeveelheid groene energie optellen die elders wordt opgewekt door inzet van onze biobrandstoffen, komt de totale hoeveelheid groene energie die wij jaarlijks kunnen produceren, overeen met de energiebehoefte van circa 50.000 Nederlandse huishoudens. Ten slotte produceren wij uit dierlijk vet jaarlijks voldoende grondstof voor hernieuwbare brandstof om een auto 1,4 miljard kilometer te laten rijden.

Processen en producten

Een duurzame waardeketen creëren

Het energiepark van Ecoson bestaat uit drie productielijnen, respectievelijk voor het:

  • creëren van hernieuwbare energie uit organisch voedselafval;
  • omzetten van dierlijke vetten in (grondstoffen voor) biobrandstoffen;
  • produceren van organische meststoffen en hernieuwbaar gas uit varkensmest.

Wij recyclen ook ons eigen afvalwater.

3D-aanzicht terrein Ecoson

Hernieuwbare energie uit organisch voedselafval

Ecoson verwerkt organisch voedselafval. De kern van ons bedrijf is biovergisting. Met dit proces produceren wij twee stoffen: biogas en een digestaat dat overblijft na de productie van biogas. Het biogas gebruiken wij deels in onze warmtekrachtinstallaties om duurzame elektriciteit op te wekken. Het resterende deel verwerken wij tot hernieuwbaar gas voor lokale huishoudens op het openbare net.

Het overblijvende digestaat wordt gedroogd met restwarmte uit het proces en als vaste biobrandstof afgezet bij elektriciteitscentrales die het meestoken als brandstof om elektriciteit op te wekken.

Biobrandstoffen uit dierlijke vetten

In een tweede fabriek hergebruikt Ecoson dierlijke vetten die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie voor de energiemarkt. Dit levert twee producten op:

  • Ecoson Bioline, een hernieuwbare brandstof voor gebruik in warmtekrachtcentrales
  • Grondstoffen voor duurzame biodieselproductie

Organische kunstmest en hernieuwbaar gas uit varkensmest

Ecoson biedt varkenshouders een verwerkingsoplossing voor hun overtollige mest: biovergisting. Dit proces levert twee producten op:

  • Een organische meststof op fosfaatbasis
  • Biogas

Gezuiverd water en meer hernieuwbaar gas

Wij hergebruiken het afvalwater van onze industriële processen door zuivering via Anammox (ANaerobic AMMonium OXidation). Dit proces levert duurzame elektriciteit op. Bovendien zetten wij de organische vervuiling in het afvalwater om in biogas.

In onze Humuszuurinstallatie halen wij middels Nano filtratie uit het afvalwater de humuszuren. Deze humuszuren zijn waardevol voor de gewasproductie waarbij deze worden ingezet voor de verbetering van de bodemstructuur, betere wortelontwikkeling en betere nutriënten- en wateropname.

Het schone afvalwater transporteren wij naar onze Ecozone. Dit natuurlijke koelbassin verbindt onze fabriek met zijn natuurlijke omgeving en biedt een goede leefomgeving voor talrijke planten- en diersoorten.